Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο

Το εργαστήριο Ιστολογίας - Εμβρυολογίας στελεχώνεται από έξι (6) μέλη ΔΕΠένα (1) μέλος ΕΔΙΠ και τρία (3) μέλη ΙΔΑΧ. Το εργαστήριο πλαισιώνεται από αξιόλογους συνεργάτες και στο ανθρώπινο δυναμικό του εντάσσεται ένας σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το εκπαιδευτικό έργο των μελών του Εργαστηρίου αφορά τον προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.

Στον προπτυχιακό κύκλο η Ιστολογία – Εμβρυολογία σαν υποχρεωτικό μάθημα διδάσκεται εκτός των φοιτητών του τμήματος Ιατρικής σε φοιτητές του Οδοντιατρικού Τμήματος. Επίσης δίδεται η ευκαιρία σε προπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν τρία επιλεγόμενα μαθήματα.

Στον μεταπτυχιακό κύκλο τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν σε τέσσερα εγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα και εκπαιδεύουν πτυχιούχους με στόχους την απόκτηση διπλώματος ειδίκευσης ( master ' s ) ή διδακτορικού.

Στο Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας έχει αναπτυχθεί ο τομέας της Λειτουργικής Ιστολογίας και Εμβρυολογίας (παρασκευή ιστών, ιστοχημικές και ανοσοιστοχημικές τεχνικές, in situ ανάλυση, ηλεκτρονική μκροσκοπία, μοριακές τεχνικές) που υποστηρίζουν την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, σε διάφορους τομείς που άπτονται του αντικειμένου της Ιστολογίας. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες διαγνωστικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα στο γνωστικό του αντικείμενο.

Παράλληλα η Μονάδα Μοριακής Καρκινογένεσης (www.gorgoulis.gr), υπό τον Καθηγητή Βασίλη Γοργούλη, ασχολείται με βασική έρευνα στο πεδίο  της διασαφήνισης των μηχανισμών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση.