Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά » Χαβάκη Σοφία

Σοφία Χαβάκη

shavaki@med.uoa.gr, 210 7462333

Σπουδές
Πτυχίο Βιολογίας,  Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1993
Διδακτορική διατριβή, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 2004

Παρούσα Θέση
Λέκτορας Ιστολογίας - Εμβρυολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ειδικότητα
Βιολόγος

Ειδικά ενδιαφέροντα
Βιολογία του καρκινικού κυττάρου

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία (Συμβατικές τεχνικές, κρυοτεχνικές και εξειδικευμένες τεχνικές μελέτης χρωματίνης)

Διδακτικό έργο
Προπτυχιακό

 • Διδασκαλία Iστολογίας & Εμβρυολογίας Ι και ΙΙ σε δευτεροετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής
 • Διδασκαλία Γενικής Ιστολογίας και Εμβρυολογίας  σε πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ.

Μεταπτυχιακό

Διατμηματικό πρόγραμμα Τμήματος Βιολογίας και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, για την απόκτηση Mεταπτυχιακoύ Διπλώματος Ειδίκευσης «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική». Διαλέξεις και εργαστήρια στο μάθημα Α΄ εξαμήνου: «Ιστολογία – Ανοσοϊστοχημεία - Ανοσοκυτταροχημεία» και στο μάθημα Β΄ εξαμήνου: «Γήρανση και Ασθένειες του Γήρατος»

 Ερευνητικοί τομείς

 • Μελέτη ενδιάμεσων δομών αντιγραφόμενου DNA καρκινικών κυττάρων με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης
 • Μελέτη της συμβολής μορίων που εμπλέκονται στον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου, στην καρκινογένεση, στην ανάπτυξη γενωμικής αστάθειας, καθώς και στην εδραίωση ανοσοκαταστολής επαγόμενης από τον όγκο.
 • Μελέτη της εμπλοκής διαμεμβρανικών υποδοχέων κυτταρικής προσκόλλησης, σε σχέση με τη συμμετοχή κυτταροσκελετικών στοιχείων, στο μεταστατικό δυναμικό καρκινικών κυττάρων μαστού.
 • Μελέτη σε ανθρώπινο νεκροτομικό υλικό νευρονικών συστημάτων βιογενών αμινών του εγκεφάλου σε νευρολογικές και ψυχιατρικές νόσους.
 • Μελέτη λευκών αιμοσφαιρίων περιφερικού αίματος ασθενών με νευρολογικές και ψυχιατρικές νόσους, για την ανεύρεση μεταβολών στη δομή της χρωματίνης που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιολογικοί δείκτες.

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά:     23

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά:   5

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια:       43

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια:    27

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Havaki S, Kotsinas A, Chronopoulos E, Kletsas D, Georgakilas A, Gorgoulis VG. The role of oxidative DNA damage in radiation induced bystander effect. Cancer Lett. 2014;  doi: 10.1016/j.canlet.2014.01.023.
 2. Piterou MC, Pantazidou IK, Havaki S, Liappas J, Radovitch MI. Structural chromatin alterations in peripheral blood leukocytes of alcohol-dependent individuals during detoxification therapy. In Vivo. 2014; 28(4):529-39.
 3. Drosos Y, Kouloukoussa M, Ostvold AC, Havaki S, Katsantoni E, Marinos E, Aleporou-Marinou V. Dynamic expression of the vertebrate-specific protein Nucks during rodent embryonic development. Gene Expr Patterns. 2014; 14(1):19-29.
 4. Mavrakis AG, Havaki S, Marinos E, Chroni E, Konstantinou D. Occludin dislocation in brain capillary endothelium of rats with bile duct ligation induced cholestasis. Neurosci Lett. 2012;528(2):180-4.
 5. Kloukina-Pantazidou I, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Kontaxakis VP, Papadimitriou GN, Issidorides MR. Chromatin alterations in leukocytes of first-episode schizophrenic patients. Ultrastruct Pathol. 2010;34(3):106-16.
 6. Chrysanthou-Piterou M, Havaki S, Alevizos V, Papadimitriou GN, Issidorides MR. Chromatin ultrastructural abnormalities in leukocytes, as peripheral markers of bipolar patients. Ultrastruct Pathol. 2009 Oct;33(5):197-208. 
 7. Drosos Y, Kouloukoussa M, Ostvold AC, Grundt K, Goutas N, Vlachodimitropoulos D, Havaki S, Kollia P, Kittas C, Marinos E, Aleporou-Marinou V. NUCKS overexpression in breast cancer. Cancer Cell Int. 2009;9(1):19.
 8. Havaki S, Kouloukoussa M, Amawi K, Drosos Y, Katsantoni EZ, Voloudakis-Baltatzis I, Aleporou-Marinou V, Goutas N, Vlachodimitropoulos D, Vassilaros SD, ArvanitisDL, Kittas C, Marinos E. Altered expression pattern of integrin alphavbeta3 correlates with actin cytoskeleton in primary cultures of human breast cancer. Cancer Cell Int. 2007; 7:16
 9. Oliveira CP, Alves VA, Lima VM, Stefano JT, Debbas V, Sa SV, Wakamatsu A, Correa-Giannella ML, de Mello ES, Havaki S, Tiniakos DG, Marinos E, de Oliveira MG, Giannella-Neto D, Laurindo FR, Caldwell S, Carrilho FJ. Modulation of hepatic microsomal triglyceride transfer protein (MTP) induced by S-nitroso-N-acetylcysteine in ob/ob mice. Biochem Pharmacol. 2007;74(2):290-297.
 10. 10. Havaki S, Voloudakis-Baltatzis I, Goutas N, Arvanitis LD, Vassilaros SD, Arvanitis DL, Kittas C, Marinos E. Nuclear localization of cytokeratin 8 and the O-linked N-acetylglucosamine containing epitope H in epithelial cells of infiltrating ductal breast carcinomas. A combination of immunogold and EDTA regressive staining methods. Ultrastruct Pathol. 2006;30:177-186.
 11. 11. Issidorides MR, Havaki S, Arvanitis DL, Chrysanthou-Piterou M. Noradrenaline storage function of species-specific protein bodies, markers of monoamine neurons in human locus coeruleus demonstrated by dopamine-β-hydroxylase immunogold localization. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004;28:829-847.
 12. 12. Traka M, Goutebroze L, Denisenko N, Bessa M, Nifli A, Havaki S, Iwakura Y, Fukamauchi F, Watanabe K, Soliven B, Girault JA, Karagogeos D. Association of TAG-1 with Caspr2 is essential for the molecular organization of juxtaparanodal regions of myelinated fibers. J Cell Biol. 2003;162:1161-1172.
 13. 13. Havaki S, Dafni U, Sotiropoulou C, Voloudakis-Baltatzis I, Goutas N, Vassilaros SD, Athanasiou E, Arvanitis DL, Kittas C, Marinos E. Ultrastructural immunostaining of infiltrating ductal breast carcinomas with the monoclonal antibody H: a comparative study with cytokeratin 8. Ultrastruct Pathol. 2003;27(6):393-407.
 14. 14. Issidorides MR, Havaki S, Chrysanthou-Piterou M, Arvanitis DL. Ultrastructural identification of protein bodies, cellular markers of human catecholamine neurons, in a temporal lobe ganglioglioma. Ultrastuctural Pathol. 2000;24: 399-405.
 15. 15. Sourlingas TG, Issidorides MR, Havaki S, Trikkas G, Sekeri-Pataryas KE. Peripheral blood lymphocytes of bipolar affective patients have a histone synthetic profile indicative of an active cell state. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 1998;22(1): 81-96.